• පිළිගැනීමේ

    අපි ගැන

    අපේ සමාගම වසර දහයක් සඳහා පොහොර නිෂ්පාදනය රැහැන් පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදනය පිළිබඳ විශේෂ කර ඇත.
    අපි හොඳ පැසවීම උපකරණ ඇතුළු කාබනික පොහොර සංයෝගයක් පොහොර උපකරණ සංවර්ධනය හා නිෂ්පාදන අත්දැකීම්, අන්ත උපකරණ මිශ්ර උපකරණ granulation උපකරණ, වියළීම එසේ මත උපකරණ, සිසිලනය උපකරණ, තිරගත උපකරණ, batching උපකරණ හා ඇති,.

  • දැක්ම තවත්

විශේෂාංග නිෂ්පාදන