• പത്തു വർഷം വളം ലൈനുകൾ പറ്റി മാനുഫാക്ചറിങ് നമ്മുടെ കമ്പനി പ്രത്യേക ചെയ്തു.
    നാം തറകളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ജൈവ വളം കോമ്പൗണ്ട് വളം ഉപകരണങ്ങൾ വികസനത്തിന് ഉത്പാദനം ഒരു നല്ല അനുഭവം,,, ധനത്തോട് ഉപകരണങ്ങൾ, ഗ്രനുലതിഒന് ഉപകരണങ്ങൾ, ഉണങ്ങുമ്പോൾ ഉപകരണങ്ങൾ, കൂളിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കില്ലെന്ന്, ബത്ഛിന്ഗ് ഉപകരണങ്ങൾ അങ്ങനെ ന് മെതിച്ചു ഉപകരണങ്ങൾ.

  • കൂടുതൽ കാണു

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നം